Institute of Social Sciences

Institute of Social Sciences

Özel Öğrencilik İşlemleri

YÖK Çerçeve Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi çeçrevesinde Özel Öğrenci kabul edilmektedir. 

Öğrenim ücreti kredi başına Türk Vatandaşları için ders saati başına 150 ₺ ve Yabancı Vatandaşları için ders saati başına 300 ₺'dir.

Özel öğrenci olarak başvuracak öğrencilerin almak istedikleri dersleri (en fazla 2 adet) dilekçe örneğinde koduyla birlikte belirterek 01 - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Enstitümüze elden teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvuru işleme alınmaz.

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Madde 12 –(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrenciler;

a) Her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca kredi başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. 

b) Ders ve sınavlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

c) Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. 

MU Özel Öğrenci Yönergesi

Madde 4- (4/e) Lisansüstü öğrencisinin özel öğrenci olabilmesi için, genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Ancak daha önce ders almamış olan lisansüstü öğrencisi ile bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgisini artırmak için başvuran öğrencide genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartı aranmaz.

Madde 5- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken Marmara Üniversitesinin aynı düzeydeki diploma programlarından;


a) Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü ve kazanımı edinmek amacıyla özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci,

  • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararını,
  • Disiplin durumunu gösterir belge
  • Başarı durum belgesini (transkript)

b) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgisini artırmak amacıyla ders almak isteyen kişi,

  • Lisans / lisansüstü başarı durum belgesi (transkript),
  • Diploma fotokopisi ve
  • Adli sicil kaydı belgesi