Sık Sorulan Sorular

Akademik takvimde yer alan tarihler arasında Enstitümüze başvurabilirsiniz. Başvurular başlamadan önce kontenjan ve başvuru koşulları Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır. Belirtilen tarih aralığında, öncelikle İnternet üzerinden ön kayıt başvurusu yapılır.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci olabilmek için gerekli şartlara web sayfamızda yer alan "Lisansüstü İşlemler" menüsünden ulaşabilirsiniz.

Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesin kayıt ancak noter tasdikli vekaletname ile öğrencinin görevlendirdiği biri aracılığı ile işlem yapılabilir.

20 Nisan 2016 da çıkan lisansüstü yönetmeliğe göre kayıt silme vardır. Ayrıca kendi isteğinizle Enstitümüze vereceğiniz bir dilekçe ile kaydınızı silebilirsiniz.

Harç yatırma dönemleri her yıl Akademik Takvimde belirtilmektedir. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci numaranızla birlikte Türkiye Halk Bankasına katkı payı/öğrenim ücreti, harç vb. ödemelerini Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, Dialog, ATM, Mobil Bankacılık) yapabilirler. Akademik Takvime BURADAN ulaşabilirsiniz. 

Bakanlar Kurulu kararı ile Tezli Yüksek Lisans Programlarında ilk 2 yıl, Doktora Programlarında ise ilk 4 yıl harç ödemezsiniz. Harç bedelleri her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir ve üniversitemizin sitesinde duyurulur.

Hayır, ücretler Üniversite Yönetimi tarafından belirlenir ve indirim yapılmaz. Belirtilen şartlarda taksitlendirme söz konusudur.

Hayır, ücretler Üniversite Yönetimi tarafından belirlenir ve indirim yapılmaz. Belirtilen şartlarda taksitlendirme söz konusudur.  

Ders kayıt işlemleri akademik  takvimde belirtilen süreler içerisinde BYS üzerinden öğrenci tarafından yapılır. Ders kayıtları öğrencilerin danışmanları tarafından onaylanması gerektiğinden danışmanınıza BYS üzerinden mesaj atmanız gerekmektedir. Ders kaydının onaylandığını transkriptinizi kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Akademik Danışmanlar (Bilim dalı başkanları) için LİSTEYE bakınız.  

Herhangi bir problem olması durumunda  BYS sayfanızdaki destek bağlantısı ile problemi Rektörlükteki BYS birimine bildirebilir veya çağrı merkezinden destek alabilirsiniz.

Öğrencilerimiz Seminer dersi hariç kaldığı derslerin yerine farklı ders alabilir.

Kayıt yaptırdığı derslerin programını öğrenci BYS üzerinden görebilir veya ilgili fakülteden Anabilim Dalı başkanlığından temin edilebilir.  

Ders programları birimler tarafından belirlendiği için değiştirilemez.

Müfredat dışı ders alınamamaktadır.

 Alınacak ders ve kredi sayısı ilgili Bilim dalının müfredat yapısına göre değişiklik göstermektedir. İlgili bilim dalının müfredatına bakılması gerekmektedir.

İlk kayıt yılı ders kaydı yapmayan öğrencilerin dersleri bir sonraki döneme kalmaktadır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler  B2, YTB Burslusu öğrenciler C1 seviyesinde TÖMER'i başarı ile bitirmeden derslere başlayamamaktadır.

Herhangi bir Lisans ya da Önlisans programına kaydınız var ise, harç bilgilerinize ikinci üniversite harcı yansır.

Vize sınavına girmeyen öğrenci Final/Bütünleme sınavlarına giremez.

Vize sınavının %40’ı ve Final(Bütünleme) notunun %60’ı alınarak Başarı notunuz hesaplanmaktadır. Başarı notu aralığına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Öğrenci kimlik kartları, kesin kayıttan sonra yaklaşık bir ay içinde çıkar ve PTT araçılığı ile öğrencinin adresine gönderilir.

Öğrenci kimlikleri işlemerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının uhdesinde, PTT aracılığı ile basılark posta ilede gönderilmektedir.

Öğrenci Belgesi alabilmek için Enstitü giriş koridoruna yerleştirilmiş masalarda bulunan, Genel Dilekçe Formunu doldurup bunu kendi bağlı bulunduğunuz öğrenci işlerine bırakmanız yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra, Öğrenci Bilgi Yönetimi Sitemi (OBYS) üzerinden talepte bulunulabilir ve  E-Devlet sisteminden de öğrenci belgesi alabilirsiniz (www.turkiye.gov.tr).  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.07.2018 tarih ve E-53785 sayılı yazısı gereğince tüm resmi kurumlarda geçerlidir.

Öğrenci belgeleri öğrencilere faks çekilmemektedir.

Öğrenci işleriniz M.Ü. Göztepe kampüsü Enstitüler Binası 5.Kattadır.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tarih Bildirim forumu ve Yüksek Lisans Tez teslim tutanağına  ilgili öğrenci işleri bürosundan, diğer formlar ise BURADAN ulaşabilirsiniz.

YDS,YÖKDİL veya eşdeğeri yabancı diller geçerlidir. Dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir(YDS, ÜDS veya eşdeğer tablosunda yer alan sınavlardan). Arap Dili ve Belagatı Doktora programında Arapça Dil Belgesi geçersizdir.

Tecil İşlemleri 27.08.2018  tarihi itibariyle YÖKSİS üzeriden otomatik yapılmaktadır. Enstitümüz herhangi bir tecil işlemi yapmamaktadır.

Öğrenci belgesi ve transkriptler birinci derece yakınlarına elden yazı getirdikleri taktirde verilebilir. Onun dışındaki işlemler için noterden vekâletname gerekmektedir.

Diploma verilecek öğrencilerin listeleri Enstitümüz tarafından hazırlandıktan sonra Rektörlüğe gönderilir. Rektörlükte diplomalar hazırlandıktan sonra Enstitümüze gönderir.Enstitümüzde imza ve mühür işlemleri yapıldıktan sonra mezunlarımıza dağıtımı yapılır. Bu nedenle kesin bir tarih verilememektedir.

Evraklarınızı Evrak Kayıt'a bıraktıktan sonra bir şey yapmanıza gerek yoktur. Evrak Kayıt'tan geçen evraklar ilgili birime gönderilmektedir.

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 29’da belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verilebilir.

Tez teslimi Enstitüdeki ilgili Öğrenci İşleri Bürosuna yapılır. İlgili bürolara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik gereği doktora tez izlemeleri  Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki defa yapılır.

Toplantılara geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Madde 22 – (7) Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci sözlü sınava alınır. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansını değerlendirir, başarılı veya başarısız olduğuna üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Ancak, sınavın herhangi bir aşamasına girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.

Madde 22- (8) Sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Programlarında tez konusu danışman atandıktan sonra üç ay içinde, Doktora Programlarında ise tez önerisi yeterlilik sınavından sonra altı ay içinde bildirilmelidir. Yönetmelik maddesi;

Md.27(1)(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

 Yüksek Lisans Programları için tez konusu bildiriminizi yaptıktan sonra en erken altı ay en geç ise iki yıl içinde tezinizi savunmalısınız. Doktora Programlarında ise en erken tez önerisinden sonra en az üç yarıyıl sonra, en geç ise kayıt tarihinden 9 yarıyıl sonra sunabilirsiniz. Bu süreleri kullanırken azami sürenizi aşmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Ancak yukarıda belirtilen şartların yanında, Tezli yüksek lisans programlarında en az bir buçuk yıl, Doktora programlarında üç yıl geçmesi gerekmektedir.

Md. 28(1)(Değişik fıkra: RG 2/6/2013-28665)Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden itibaren en geç  onuncu yarıyıl sonunda Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı tezin Enstitüye teslimini izleyen iki ay içinde yapılır. 

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra hazırlayacağı tez ile ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır. (2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki defa yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılır.

Projeler danışmanlar tarafından teslim edilmektedir. Akademik takvimdeki Final sınavlarının son günü son teslim tarihidir. 

Tez konusundaki her şeyle kendi bağlı bulunduğunuz öğrenci işleri ilgilenmektedir. Kendi dosyanız da kendi öğrenci işlerinizde bulunduğu ve en doğru bilgiyi onlardan alabileceğiniz için kendi öğrenci işlerinizle görüşmelisiniz. Öğrenci işleriniz hangi alanda öğrenci olduğunuz ve yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmanıza göre değişmektedir. Enstitü girişindeki tabelalardan detaylıca hangi öğrenci işlerinin öğrencisi olduğunuzu ve öğrenci işlerinizin kaçıncı katta hangi oda olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca, ilgi bürolara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans Programlarında tez konusu danışman atandıktan sonra üç ay içinde, Doktora Programlarında ise tez önerisi yeterlilik sınavından sonra altı ay içinde bildirilmelidir. Yönetmelik maddesi;

Md.27(1)(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne danışman değişikliğine dair dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Md.24): Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Üçüncü yarıyıldan itibaren alınabilmektedir.

Bir sonraki dönem tekrardan harç yatırılarak ders kaydı yapılması gerekmektedir.

Doktora ve Yüksek Lisans listelerinde yedeğin yedeği bulunmamaktadır.

 Bapko projeleri İçin BURDAN bilgi alabilirsiniz.

Dönem projesi Güz ve Bahar yarıyılının Final Sınavları döneminde proje danışmanına teslim edilir.

Hazır olan Diplomalar, Duplikatalar Hakkındaki Bilgiler ve İşlemler için (TIKLAYINIZ)

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MEZUNİYET BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Senato: 12 Ekim 2016 / 351-11-A, 02 Ekim 2018-369-10

 

Diplomaların hazırlanması ve onaya sunulması
MADDE 10 – (1) Her sınav dönemi sonunda öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ilgili Birim Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilen; yazı ve e-posta ile bir liste halinde Daire Başkanlığına bildirilen mezun öğrencilere 6 (altı) ay içinde diploma düzenlenir.


(7) Önceki yıllara ait mezunlardan diploması basılmayanlar veya hatalı basılanlar mevcut ise ilgili Birim tarafından Yönetim Kurulu Kararı alınarak Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir ve 4 (dört) hafta içinde yeni formatta diploma hazırlanır. Eksik veya hatalı basılmış olan diplomalar Daire Başkanlığı gözetiminde tutanakla imha edilir.Mezuniyet belgelerinin teslimi
MADDE 11 –(1) Diploma, diploma eki ve yandal sertifikası sadece mezunun bizzat kendisine
veya noter onaylı vekâlet ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak elden teslim edilir.


Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden mezunun diploması, kanuni mirasçılarının isteği halinde ve veraset ilamını ibraz etmeleri koşulu veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi şartı ile birinci derece yakınlarından ilk başvurana teslim edilir.

Bu durum daha sonra başvuran diğer kanuni mirasçılara talepleri halinde yazılı olarak bildirilir.


(2) Senato-02.10.2018-369-10 Telefon, faks, posta, e-posta ve benzeri yollarla yapılan Mezuniyet Belgelerine (diploma, Geçici Mezuniyet belgesi, diploma eki, transkript ve v.b.) ilişkin teslim talepleri dikkate alınmaz. Mezuniyet Belgeleri posta ile gönderilmez.


(3)Mezuniyet işlemleri yapılmış ancak diploması henüz hazırlanmamış olan ve mezuniyet belgesi talep eden öğrencilere mezun oldukları birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim tarafından 6 (altı) ay geçerliliği olan “Geçici Mezuniyet Belgesi” düzenlenir ve ilgili birim tarafından teslim edilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi iki (2) nüsha halinde düzenlenir ve belgenin sağ alt köşesi ilgili birim yöneticisi tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra resmiyet kazanır.


(4) Geçici Mezuniyet Belgesine tarih ve sayı numarası verildikten sonra birimde kalacak olan nüshanın arka yüzü imzalatılarak birinci nüshası mezuna teslim edilir. İmzalatılan ikinci nüsha özlük dosyasında muhafaza edilir.


(5) Geçici Mezuniyet Belgesini, geçerlilik süresi içerisinde kaybedenler, mezun oldukları birime dilekçe ile başvurmaları halinde; başvuru esnasında diploması hazırlanmış ise diploması, diploması hazırlanmamış ise kendisine dosyasındaki Geçici Mezuniyet Belgesinin ikinci nüshasının onaylı fotokopisi “ASLI GİBİDİR” yapılarak verilir.


(6) Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolduğunda, diploma hazırlanmamış ise, ikinci defa Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez. İlgili Birim tarafından diplomanın hazırlanma aşamasında olduğunu belirten üst yazı verilir.


(7) Senato-02.10.2018-369-10 2007 ve sonraki yıllarda mezun olanlara Türkçe ve İngilizce dilinde Diploma düzenlenir.


(8) Senato-02.10.2018-369-10 Mezun olan öğrencilere “Mezuniyet Transkripti” aşağıda
belirtildiği şekliyle verilir.


a) Önlisans ve Lisans programlarına 2008 ve sonrası kayıtlı öğrencilere Türkçe ve
İngilizce olarak ayrı ayrı

c) Önlisans ve Lisans Programlarına 2007 ve öncesi, Doktora, Sanatta Yeterlilik ve Yüksek Lisans Programlarına 2009 ve öncesi kayıt olan ve 100’lük sistemde eğitim görenlerin “Mezuniyet Transkript”lerinde Genel Ağırlıklı Not Ortalamaları 100 üzerinden hesaplanarak belirlenmiştir.

100 üzerinden hesaplanan başarı sayısal değerin 4’lük değeri hesaplanırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Not Dönüşüm tablosu dikkate alınarak hesaplanır (100’lükten 4’lüğe).


(9) Senato-02.10.2018-369-10 “Mezuniyet Transkripti” sadece mezunlara verilir.

(10)Senato-02.10.2018-369-10 Süreli veya süresiz Geçici Mezuniyet Belgesi diplomasını
teslim alırken mezundan geri istenmez

 

Vekaleten Gerçekleşecek İşlemlerde;

  Vekalet yoluyla gerçekleştirilecek her türlü işlem bakımından vekil yetkisinin dayanağını oluşturan "resmi vekaletname" aslı ile vekilin ve vekalet edilen kişinin nüfüs cüzdanı fotokopilerinin de ibrazı gerekmektedir.

  Resmi vekaletname dışında temsil yoluyla işlem yapılması mümkün değildir.


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 06.11.2023 18:25:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM