Başvuru Şartları Ve Değerlendirme

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

“2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler”

                 

Global Pazarlama Doktora Programlara Başvuruları 15.02.2021 tarihi saat 10:00 itibari ile başlayıp 27.02.2021 tarihinde sona erecektir.

 

 1. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
 2. Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
 3. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına  kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
 4. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten Üniversitelerinden onaylı bir belge ya da e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Ayrıca YÖKSİS te mezun görünmesi gerekmektedir. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 5. Adayların; Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb. YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanlar, mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.   -Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (diğer) üniversite seçeneğini seçebilirler. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi
 6. Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz
 7. Adaylar,  Dotora ve Tezli Yüksek Lisans programları için bir, Tezsiz Yüksek Lisans programları için en fazla iki farklı programa başvurabilirler   İki bölüme başvuran adaylar, başvurduğu bölümlerin mülakat tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. lakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir
 8. Başka Yükseköğretim Kurumlarında Tezli veya Doktora kaydı olanlar Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 
 9. Onaylanmış tercihler silinemez ve değiştirilemez.
 10. ALES/GRE/GMAT Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir. Doktora 65, Yüksek Lisans 60);
 11. a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri Lisansüstü çerçeve yönetmeliğin ilgili maddesine göre yapılır.
 12. b)Tezsiz Yüksek Lisans ve Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.
 13. Yabancı Dil Belgesi  (Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir, eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.)  Doktora ve Yabancı dilde eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programları için 60 puan, Türkçe eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programları için 40 puan ) (YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS  veya  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur)   Arap  Dili ve Belagatı Doktora programında Arapça Dil Belgesi geçersizdir.  Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.* Doktoraya başvuran yabancı uyruklu adaylar Anadillerinin dışında bir Dil Belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
 14. Adaylar,  ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır . Aksi takdirde başarı Değerlendirmesin de dikkate alınmazlar
 15. Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer  esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı;  Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, program  kontenjanın iki katıdır.
 16. KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabilirler. Ancak ilgili programdaki geçerli ALES şartını sağlamak zorundadırlar.
 17. Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.
 18. Yedek için; “Lisansüstü programlarımıza başvuran adaylardan ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat hesaplamaları sonrasında başarılı olanlardan en yüksek puandan, daha düşüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar asil liste belirlenir, diğer başarılı adaylar yedek olarak listede yer alır. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe alınarak ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere Enstitümüze başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler dilekçelere göre belirleneceği için enstitümüzün web sayfalarında ilan edilir.
 19. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için);  Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ya da Doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur
 20. Yabancı Uyruklu adayların, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için katkı payı ücretleri; Yıllık  Tezli Yüksek Lisans programları 5.000 TL, Doktora programları için 6.000 TL dir. Mavi kart sahibi  olduğunu  belgelemeyenler de bu ücreti ödeyeceklerdir.
 21. MER belgesi. (Yabancı uyruklu adaylar için, zorunlu) en az B2 Seviyesinde  Türkçe programlar için zorunlu) (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.)
 22. Okul Tanıma Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için); Okul tanıma belgesi, Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.
 23. İlgili tarihlerde yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.
 24. Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında önkoşul, alan sınırlaması, ilgili şartlar bulunmaktadır. Bu koşullara uyulması zorunludur.
 25. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
 26. Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı Enstitü tarafından belirlenmektedir.)
 27. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır .
 28. 2020 Yılı Tezsiz Yüksek Lisans ücretleri enstitümüz web sayfasında program bazında ilan edimiştir. Taksit yapılması durumu ilgili banka ile yapılacak anlaşmaya bağlıdır. Taksit olması durumunda gerekli ilan  internet sayfası üzerinden yapılacaktır. 
 29. Belgeler enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.  Bu nedenle belgelerin başvurusu sırasında eksiksiz olarak yanınızda bulunması faydalı olacaktır.
 30. Yatay Geçiş için;  online başvuru yapılmayacak belgeler direkt olarak enstitüye teslim edilecektir.
 31. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara  yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
 32. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.
 33. Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar 
 34. Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
 35. Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 36. Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat. (Enstitü Onaylı)
 37. TC Kimlik fotokopisi
 38. Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
 39. ALES ve Yabancı Dil belgesi

                                                                                  DEĞERLENDİRME TABLOSU

 
 

Tezli Programlar  T.C. Uyruklu

 (%)

Tezli Programlar Yabancı Uyruklu

(%)

Doktora Programlar T.C. Uyruklu

(%)

Doktora Programlar Yabancı Uyruklu

(%)

Tezsiz Programlar T.C. Ve Yabancı Uyruklu (%)

ALES veya eşdeğer sınav puanı

-

50 

                              - 

      - 

Transkript Notu

- - 50 100 100
Mesleki Bilgi Değerlendirme - - - - -
Mülakat (Sözlü) - - - - -
TOPLAM - - 100 100 100

  *Minimum genel başarı puanı; Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 60, Doktora Programlarında 70 dir. 

***Görüş, öneri ve taleplerinizi başvuru işlemlerini yapacağınız http://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinde yer alan “Destek” uygulamasından yapabilirsiniz. Taleplerinizi yeni destek talepleri açmadan aynı talep üzerinden yaparsanız işlemleriniz daha hızlı sonuçlanacaktır. Lütfen talep bildiriminde bulunurken TC Kimlik No bilgilerinizi ve talebinizi açıkça belirtiniz.

Başvuru akış şeması


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 18.02.2021 13:09:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM