Başvuru Şartları Ve Değerlendirme

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

“2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı  Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler”

                 

 • Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
 • Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıranlardan mezun olanlar başvurabilir.
 • Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde Üniversitelerinden ya da e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Ayrıca (YÖKSİS) Yukseköğretim Bilgi Sisteminde mezun görünmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 • Adayların; Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb. YÖKSİS üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanlar, mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.   -Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (diğer) üniversite seçeneğini seçebilirler. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi
 • Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz.
 • Adaylar, Doktora ve Tezli Yüksek Lisans programları için bir, Tezsiz Yüksek Lisans programları için en fazla iki farklı programa başvurabilirler  İki programa başvuran adaylar, başvurduğu programların, bilimsel Sınav ve mülakat tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. lakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.
 • Başka Yükseköğretim Kurumlarında Tezli veya Doktora kaydı olanlar Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını Üniversiteleri tarafından YÖKSİS'ten silinmesi gerekmektedir.
 • Onaylanmış tercihler silinemez ve değiştirilemez.
 • ALES/GRE/GMAT Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir. Doktora 65, Yüksek Lisans 60);
 • a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri Lisansüstü çerçeve yönetmeliğin ilgili maddesine göre yapılır.
 • b)Tezsiz Yüksek Lisans ve Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.
 • YDS (Yabancı Dil Belgesi)  (Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir, eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.)  Doktora ve Yabancı dilde eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programları için 60 puan, Türkçe eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programları için 40 puan ) (YÖKDİL, e-YÖKDİL, YDS, e-YDS  veya  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur)     
  1. Arap  Dili ve Belagatı Doktora programında Arapça Dil Belgesi geçersizdir.
  2. Çeviribilim programında dil puan 70
  3. TOEFL ve PTE Akademik sınavları 2 yıl geçerlidir.  
  4. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.
  5. Doktoraya başvuran yabancı uyruklu adaylar Anadillerinin dışında bir Dil Belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Adaylar,  ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. Bu kapsamda mazeret kabul edilmemektedir.
 • Mülakata alınacak adaylar, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer  esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak aday sayısı;  Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, program  kontenjanın iki katıdır.
 • KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabilirler. Ancak ilgili programdaki geçerli ALES şartını sağlamak zorundadırlar.
 • Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.

 • Denklik / Okul Tanıma Belgesi (TC Vatandaşı);  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu vatandaşların lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunmaları durumunda,  klinik uygulaması olan alanlar haricindeki alanlarda yükseköğretim kurumundan  okul tanıma belgesi almaları gerekmektedir.
 • Yabancı Uyruklu adayların, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için Yıllık ücretler; Tezli Yüksek Lisans programları 40.000₺, Doktora programları için 45.000₺ dir. 
 • MER belgesi. (Yabancı uyruklu adaylar için, zorunlu) en az B2 Seviyesinde  Türkçe programlar için zorunlu) (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.)
 • Okul Tanıma Belgesi (T.C. Uyruklu ve Yabancı uyruklu adaylar); Okul tanıma belgesi, Lisansüstü Programlara Ön Kayıt’ sırasında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.
 • İlgili tarihlerde yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.
 • Kontenjan tablosunda ilan edilen programlar için önkoşul, alan sınırlaması vs. bulunabilir. Bu koşullara uyulması zorunludur.
 • Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
 • Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmaz.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı Enstitü tarafından belirlenmektedir.)
 • Tezsiz Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır .
 • 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Tezsiz Yüksek Lisans ücretleri enstitümüz web sayfasında program bazında ilan edilmiştir. Taksit yapılması durumu ilgili banka ile yapılacak anlaşmaya bağlıdır. Taksit olması durumunda gerekli ilan  internet sayfası üzerinden yapılacaktır.
 • Belgeler enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.  Bu nedenle belgelerin başvurusu sırasında eksiksiz olarak yanınızda bulunması faydalı olacaktır.

 • Yedek için; “Lisansüstü programlarımıza başvuran adaylardan ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat hesaplamaları sonrasında başarılı olanlardan en yüksek puandan, daha düşüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar asil liste belirlenir, diğer başarılı adaylar yedek olarak listede yer alır. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe alınarak ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere Enstitümüze başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler dilekçelere göre belirleneceği için enstitümüzün web sayfalarında ilan edilir.


 • Yatay Geçiş için;  online başvuru yapılmayacak belgeler direkt olarak enstitüye şahsen teslim edilecektir.
 • Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara  yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
 • Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki, ALES ve yabancı dil puan şartlarını sağlıyor olması gerekmektedir.
 • Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar 
 • Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
 • Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 • Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat. (Enstitü Onaylı)
 • TC Kimlik fotokopisi
 • Öğrenim gördüğü Enstitü’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
 • ALES ve Yabancı Dil belgesi

                                                                                  DEĞERLENDİRME TABLOSU

 
 

Tezli Programlar  T.C. Uyruklu

 (%)

Tezli Programlar Yabancı Uyruklu

(%)

Doktora Programlar T.C. Uyruklu

(%)

Doktora Programlar Yabancı Uyruklu

(%)

Tezsiz Programlar T.C. Ve Yabancı Uyruklu (%)

ALES veya eşdeğer sınav puanı

50

50 

                              - 

      - 

Transkript Notu

- 40 - 40 40
Mesleki Bilgi Değerlendirme 30 40 30 40 40
Mülakat (Sözlü) 20 20 20 20 20
TOPLAM 100 100 100 100 100

  *Minimum genel başarı puanı; Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 65, Doktora Programlarında 75 dir. 

***Görüş, öneri ve taleplerinizi başvuru işlemlerini yapacağınız http://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinde yer alan “Destek” uygulamasından yapabilirsiniz. Taleplerinizi yeni destek talepleri açmadan aynı talep üzerinden yaparsanız işlemleriniz daha hızlı sonuçlanacaktır. Lütfen talep bildiriminde bulunurken TC Kimlik No bilgilerinizi ve talebinizi açıkça belirtiniz.

 

 

ÇAĞRI MERKEZİ 0216 777 0777

 

Başvuru akış şeması


Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 19.07.2024 11:13:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM